കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കാലാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ; മുരളി തുമ്മാരക്കുടി

കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമല്ലെന്നും കാലാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെന്നും പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതി

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടം നികത്താൻ ഇൻഷുറൻസ് ഏർപെടുത്തണം മുരളി തുമ്മാരുകുടി

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് കാരണം മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ കഴിയാത്ത നഷ്ടം നികത്താൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേക