ആധുനികവത്കരിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിയം നാളെ തുറക്കും

അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ മ്യൂസിയങ്ങളെ ആധുനികവത്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നവീകരിച്ച കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ