കുഞ്ഞനുജത്തിയുടെ ഓര്‍മ്മയില്‍ ആല്‍ബം പുറത്തിക്കി ആറാം ക്ലാസ്‌ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി

കുഞ്ഞനുജത്തിയുടെ ഓര്‍മ്മയില്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയ ആറാം ക്ലാസ്‌ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയുടെ നീ എങ്ങു പോയി ആല്‍ബം