‘മുറ്റത്തെ മുല്ല പദ്ധതി ’ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ശക്തിപ്പെടുത്തും: മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ

കൊള്ളപ്പലിശയെടുത്ത് ജീവിതം കടക്കെണിയിലായ കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി ആവിഷ്കരിച്ച മുറ്റത്തെ മുല്ല പദ്ധതി എല്ലാ