ഡീസല്‍ ടാങ്കറില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച 750 കിലോഗ്രാം നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നം പിടികൂടി

ഡീസല്‍ ടാങ്കറില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച 750 കിലോഗ്രാം നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നം