12 ഹൈക്കോടതികളിലേക്ക് 68 പുതിയ ജഡ്ജിമാരുടെ പേരുകള്‍ കൊളീജിയം ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു ;കേരള ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് എട്ട് പേര്‍

കേരള ഹൈക്കോടതി ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തെ 12 ഹൈക്കോടതികളിലേക്കായി 68 പുതിയ ജഡ്ജിമാരുടെ പേരുകള്‍