ജാഗ്രതയോടെ ജനം

കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ തടയാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ