ഓണാഘോഷം വീടുകളില്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഓണാഘോഷം വീടുകളില്‍ പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ