നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ഓണം ഉണ്ണാം, ഓണസമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങാം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

തിരുവനന്തപുരം: മലയാളികളുടെ ഓണത്തനിമ ആസ്വദിക്കാൻ കടൽ കടന്നും അതിഥികൾ എത്തിയപ്പോൾ മടവൂർപ്പാറ നിവാസികൾക്കും

ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി ഓഫറുകളുമായി നോക്കിയ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍

കൊച്ചി: ഓണം വിപണിലക്ഷ്യമാക്കി കേരളത്തിലെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സമ്മാനങ്ങളുമായി നോക്കിയ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ