ചെറിയ ഉള്ളി: വണ്ണം കുറയ്ക്കാം, മുടി കറുപ്പിക്കാം,കണ്ടീഷ്ണറുമാണ്; എങ്ങനെ?

മേല്‍പ്പറഞ്ഞകാര്യങ്ങള്‍ ഒന്നാന്തരം ഒറ്റമൂലിയാണ് ഉള്ളി. കനത്തില്‍ മുടി വളരുന്നതിന് പണ്ടുകാലത്ത് അമ്മമാര്‍ ഉള്ളിയിട്ട്