സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ വിദ്യാഭ്യാസം മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു: മുഖ്യമന്ത്രി

ഓൺലൈൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ വിദ്യാഭ്യാസം മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി

കോവിഡ് രാജ്യത്തെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു; സർവേ റിപ്പോർട്ട്

കോവിഡ് വ്യാപനം അടിസ്ഥാനവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പഠനത്തെ രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചെന്ന് സര്‍വേ ഫലങ്ങള്‍.