രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷം ഡാലസിലെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഭാഗികമായി പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

രണ്ടുമാസത്തോളം നിശ്ചലമായി കിടന്നിരുന്ന ഡാലസ് കൗണ്ടിയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും സിനിമാശാലകളും റസ്റ്ററന്റുകളും മേയ്