കർഷകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്; പ്രതിഷേധം ഭയന്ന് ലഖിംപൂർ ഖേരിയിൽ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് മന്ത്രി അജയ് മിശ്ര

കർഷക സംഘടനകളുടെ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ ലഖിംപൂർ ഖേരിയിൽ വിവിധ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിട്ട്