ഗാന്ധിജിയും 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബിസിനസും — ഒരു വര്‍ഷം നീളുന്ന ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഗ്ലോബല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററി സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഓര്‍ഗാനിക് ബിപിഎസ്

ബിസിനസുകളുടെ വളര്‍ച്ചയും അത് സന്മാര്‍ഗത്തില്‍ ഊന്നേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സംബന്ധിച്ച് ലോകചരിത്രത്തില്‍ മറ്റേതൊരു ജനനേതാവിനുമില്ലാതിരുന്ന