ഒറ്റപ്പാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ സ്‌കൂളിൽ പൂട്ടിയിട്ട് അധികൃതർ, ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത് വിചിത്രമായ വാദവും

ഒറ്റപ്പാലം: ഒറ്റപ്പാലത്ത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പൂട്ടിയിട്ട സംഭവം വിവാദമാകുന്നു. ഒറ്റപ്പാലം പത്തൻകുളം