മുറിവുകളുടെ നഗരം

രാജമ്മയുംകൃഷ്ണൻ കുട്ടിയും തൃശൂർ പട്ടണത്തിൽ വന്നു കൂടിയ രണ്ട് ഭിക്ഷാടകരാണ്. ഒരാൾ പൂങ്കുന്നം