രാജ്യമാതൃകയായി സപ്ലൈകോ; വെള്ളക്കാർഡുകാർക്കും കിറ്റ് വിതരണം അവസാനഘട്ടത്തിൽ

കോവിഡിന്റെ  ആദ്യദിനത്തിൽ  യുദ്ധകാലത്തെന്ന പോലെ നിത്യോപയോഗസാധനങൾ  വാങ്ങികൂട്ടിയിരുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേ