സുകുമാരന് വരയാണ് ജീവിതം

നെടുങ്കണ്ടം: അന്യമായികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രകലയിലൂടെ ജീവിതനേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് തിരുവല്ല സുകുമാരന്‍. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരുവെള്ളിപറ