പാലാരിവട്ടം അഴിമതി; വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനോടും കോടതി നടപടികളോടും സഹകരിക്കുമെന്ന് ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്

പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനോടും കോടതി നടപടികളോടും പൂർണമായും സഹകരിക്കുമെന്ന്