പത്തനംതിട്ടയില്‍ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നു; പമ്പ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകള്‍ അടച്ചു

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നു.പമ്പ അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളില്‍ മഴ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍