മത്സ്യവില്പന സ്ത്രീയുടെ മത്സ്യങ്ങൾ അഴുക്ക് ചാലിൽ തള്ളിയ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം, സംഭവം പാരിപ്പള്ളിയില്‍

അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനിയായ മത്സ്യവിൽപ്പനസ്ത്രീയുടെ മത്സ്യങ്ങൾ അഴുക്ക് ചാലിൽ തള്ളി പാരിപ്പള്ളി പോലീസിന്റെ കൊടും