“നശിക്കാതിരിക്കാണെന്നറിയാം, എങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക”; അഭ്യര്‍ത്ഥനയുമായി മോട്ടോര്‍വാഹനവകുപ്പ്

മഴക്കെടുതികൾ അതി രൂക്ഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത്. തീരപ്രദേശങ്ങൾ അടക്കം ഇതൊനൊടകം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കഴിഞ്ഞു