പാര്‍ലമെന്റ് വര്‍ഷകാല സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; സര്‍വകക്ഷിയോഗം സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കി

പാര്‍ലമെന്റിന്റെ വര്‍ഷകാല സമ്മേളനത്തിനു മുമ്പേ ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഓടിയൊളിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. പാര്‍ലമെന്റ്