മലയാളികള്‍ക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പാസ് വിതരണം പുനരാരംഭിച്ചു

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മലയാളികള്‍ക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനുള്ള പാസ് വിതരണം പുനരാരംഭിച്ചു. റെഡ്‌സോണ്‍