കേരളത്തിന് അഭിമാനം: പത്മശ്രീ പുരസ്കാര നിറവിൽ ഈ മലയാളികൾ

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ പത്മ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിന് അഭിമാനനേട്ടമായി രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പത്മശ്രീ