കാഴ്ചകളിൽ മനം നിറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയോടെ അവർ മടങ്ങി

ആകാശക്കാഴ്ചകളിൽ കൊച്ചിയുടെ സൗന്ദര്യമാസ്വദിച്ച് മതിമറന്നവർ സന്തോഷം പങ്കിട്ടു. മനസിന്റെ പിരിമുറുക്കവും ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളുമെല്ലാം