പെഗാസസ് സ്പൈവെയർ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം ?

പെഗാസസ് സ്പൈവെയർ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരവിഷയമായ