അന്ന് PPEകിറ്റിനുള്ളിലൂടെ എന്റെ ആർത്തവ രക്തം സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകി, കോവിഡ്‌ ഐ.സി.യുവിലെ ഡോക്ടറിന്റെ കുറിപ്പ്‌ വൈറലാവുന്നു

‘എന്റെ ആർത്തവരക്തം അന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകി. അതിനെ തടയാൻ എന്റെ കാലുകൾക്കിടയിൽ അന്ന്