ആഡംബരബസുകളുടെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നു: കേന്ദ്ര നിലപാടിനെതിരെ സംസ്ഥാനസർക്കാർ

ആഡംബരബസുകൾക്ക് പെർമിറ്റ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രനീക്കത്തിനെതിരെ  നിലപാട്  ശക്തമാക്കി സംസ്ഥാനസർക്കാർ. അടുത്ത ബുധനാഴ്ച തൊളിലാളിസംഘടനകളുടെ