ആ​ഫ്രി​ക്ക​ന്‍ പ​ന്നി​പ്പ​നി: ആ​സാ​മി​ല്‍ ര​ണ്ടാ​യി​രം പ​ന്നി​ക​ള്‍ ചത്തനിലയില്‍

ആ​സാ​മി​ല്‍ ര​ണ്ടാ​യി​രം പ​ന്നി​ക​ള്‍ ച​ത്ത​ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ന്‍ പ​ന്നി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ചെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം. രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്