പ്ലാസ്മ ദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി  പ്രത്യേക കാമ്പയിൻ

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാകുന്നവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത്  പ്ലാസ്മാ തെറാപ്പി നടത്തിവരുന്നുണ്ടെന്നും പ്ലാസ്മ ദാനം

കോവിഡിനെ നേരിട്ട ധാരാവി ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയം കവരാനെരുങ്ങുന്നു; രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ പ്ലാസ്മ ദാനത്തിന് സന്നദ്ധരായി

കോവിഡിനെ നേരിട്ട ധാരാവി ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയം കവരാനെരുങ്ങുന്നു. ധാരാവിയിലെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയ