പ്ലസ് വൺ അലോട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക വേണ്ട; 1,22,384 സീറ്റുകൾ ഇനിയും ലഭ്യമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

പ്ലസ് വൺ അലോട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി