ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റോ പബ്ലിക്ക് അതോറ്റിയോ? പിഎം കെയേഴ്സിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മലക്കം മറിയുന്നു

മാർച്ച് 28നായിരുന്നു കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിനായി പിഎം കെയേഴ്സ് (പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റിസൺ