പൊക്കാളി കൃഷി പരമാവധി സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം: മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ

ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കേണ്ട പൊക്കാളി നെൽകൃഷി ലോക്ഡൗൺ നിലനിന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈകിയെങ്കിലും ഉടൻ