സംസ്ഥാനത്ത്‌ ഇന്നു മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും പൊലീസ്‌ പരിശോധനയും കടുപ്പിക്കുന്നു, ഡിയിൽ ഒരു വഴി ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം അടക്കാനും നിർദ്ദേശം

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ്