സംസ്ഥാനത്തെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ജാഗ്രതാ ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക ചികിത്സാ

സംസ്ഥാനത്ത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകള്‍ തുടങ്ങാൻ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം

സംസ്ഥാനത്ത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകള്‍ തു‍ങ്ങാൻ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം