യുഎയില്‍ നിന്ന് നാട്ടിലേക്കു വരുന്ന ഗര്‍ഭിണികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍

ഈ കോവിഡ് കാലം ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കരുതല്‍ വേണ്ട സമയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പുറം