ഗൾഫിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടി, വിസിറ്റ് വിസയിൽ ഇനി ‘ജോലി ഒപ്പിക്കാൻ’ പാടുപെടും

പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലം നാട്ടിൽ ചുറ്റി കറങ്ങി വീട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ജോലി