മടങ്ങി വരുന്ന ഗർഭിണികളെയും ചെറിയ കുട്ടികളെയും ക്വാറന്റെെനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഗർഭിണികളെയും ചെറിയ കുട്ടികളെയും ക്വാറന്റെെനിൽ