പൊതുവിപണിയിൽ പച്ചക്കറിക്ക് വിലക്കൂട്ടി വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമം

തൃശ്ശൂർ: പച്ചക്കറി, പലവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വിലക്കൂട്ടി വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന്,