ഉള്ളിക്ക് പിന്നാലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും: വില കുതിച്ചുയരുന്നു

ന്യൂഡൽഹി: ഉള്ളിവില കുതിച്ചുയർന്നതോടെ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളി അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും