18–44 വയസ് മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗത്തിന്റെ വാക്‌സിന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നാളെ മുതല്‍; രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഇങ്ങനെ…

സംസ്ഥാനത്ത് 18 വയസ് മുതല്‍ 44 വയസുവരെ പ്രായമുള്ള മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗത്തിന്റെ വാക്‌സിനേഷന്‍