വിചാരണയിലുള്ള വനിതാ തടവുകാര്‍ക്ക് ജാമ്യം പരിഗണനയില്‍

വിചാരണയിലുള്ള വനിതാ തടവുകാര്‍ക്ക് ജാമ്യമനുവദിക്കുന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയില്‍. സിആര്‍പിസിയിലെ നിയമത്തില്‍