മാന്ദ്യത്തിന് പരിഹാരം കോര്‍പ്പറേറ്റ് പ്രീണനമല്ല ഗ്രാമീണ,അസംഘടിത മേഖലകളുടെ ഉത്തേജനമാണ്

 ആഗോള മുതലാളിത്ത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മാെത്തത്തില്‍ അടിമുടി ബാധിച്ച 2008ലെ ധനകാര്യ പ്രതിസന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച്