സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലം കണ്ടു; സംസ്ഥാനത്തെ 13 സ്പിന്നിങ് മില്ലുകള്‍ ലാഭത്തില്‍

സംസ്ഥാനത്ത് പരമ്പരാഗത സ്പിന്നിങ് ‑വീവിങ് മേഖലയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ

ലക്ഷ്മി വിലാസ് ബാങ്കിന് നാലാം പാദത്തില്‍ 92.86 കോടി ലാഭം; ബാങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിന് സാധ്യത

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ ലക്ഷ്മി വിലാസ് ബാങ്കിന് 2019–20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ