പിഎസ്‌സിക്കെതിരെ മാഫിയാസംഘം: ഹൈക്കോടതി

പിഎസ്‌സിക്കെതിരെ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും ബാലിശമായ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്താനും മാഫിയാ സമാനമായി സംഘങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്

സാമ്പത്തിക സംവരണം; മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പിഎസ് സി പുറത്തിറക്കി

സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന സംവരണേതര വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള 10 ശതമാനം സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള

മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സർക്കാർ ജോലികളിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണം; ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനമിറങ്ങി

മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാർ ജോലികളിൽ സംവരണം . ഇത്

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുളള എസ്എംഎസ് സന്ദേശം: ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് പിഎസ്‌സി

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അയക്കുന്ന എസ് എംഎസ്