നിർദ്ധന കുടുംബത്തിലെ യുവതയെ തൊഴിൽ നേടാൻ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിഴിഞ്ഞം ജനമൈത്രി പോലീസ്

സാമ്പത്തിക പരാധീനതമൂലം കോച്ചിംഗ് ക്ളാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗമെന്ന മോഹം മനസിൽ