പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ജനതയ്ക്ക് ആപത്ത്; പിഎഫ്സിടി 

നരേന്ദ്രമോഡി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയം അശാസ്ത്രീയവും ആപത്തുമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന്