പൊതുവഴി തടസ്സപ്പെടുത്തി; പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ശങ്കരനും കുടുംബവും- വീഡിയോ

നടുവണ്ണൂർ ‑മന്ദങ്കാവ് റോഡിലുള്ള ചുണ്ടോളിപറമ്പത്ത് താഴകുനി ശങ്കരനും കുടുംബവും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന