പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്റെ നിര്യാണം ഭാഷയ്ക്കും സംസ്‌കാരത്തിനും കനത്ത നഷ്ടമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ഭാഷയ്ക്കും സംസ്‌കാരത്തിനും പുരോഗമന സാംസ്‌കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കനത്ത നഷ്ടമാണ് പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്റെ നിര്യാണമെന്ന്