കോവിഡ് പരീക്ഷണം കുരങ്ങുകളില്‍ നടത്താന്‍ പൂനൈ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അനുമതി

കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായുള്ള വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം കുരങ്ങുകളില്‍ നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നേടി പൂനൈ വൈറോളജി